O projektu

Transformace uhelných regionů: Výzva
Aktivní těžba uhlí probíhá v současné době ve 41 regionech dvanácti členských států EU. Tato skutečnost činí z uhlí nejrozšířenější fosilní palivo EU a významný prvek její ekonomiky.

Přechod k nízkouhlíkové ekonomice s sebou nese řadu významných technologických, ekonomických a sociálních problémů/výzev. Nejvíce dotčené tímto všeobecným trendem jsou právě uhelné regiony, které  se musí eketivně připravit na postupný útlum až ukončení těžby z důvodu hospodářské nebo environmentální politky.

Pro usnadění průběhu tranformace, dosažení diversifikované ekonomiky a udržitelné energetiky, je třeba v uhelných regionech vytvořit efektivní strategie. Transformace musí rovněž zajistit sociální soudržnost a spravedlnost pro obyvatelstvo těchto, na těžbě závislých, regionů.

 

Přínosy projektu Tracer
Aktivity projektu Tracer podporují tvorbu a revize Výzkumných a Inovačních strategií v 9 uhlených regionech Evropy, s cílem usnadění procesu transformace směrem k novému udržitelnému systému.  

Základní aktivitami jsou:

  • Podnícení a mobilizace představitelů zájmových skupin v 9 evropských regionech k diskusi, sdílení zkušeností, priorit a vizí v oblasti transformačních strategií
  • Společný vývoj a příprava strategií, podpůrných dokumentů v oblasti průmyslu a nástrojů pro rozhodování
  • Analýza a shrnutí příkladů dobré praxe – úspěšných transformačních procesů v uhelných regionech
  • Zhodnocení sociálních, environmentálních a technologických výzev
  • Tvorba Metodiky zaměřené na mobilitu finančních zdrojů/investic
  • Posílení spolupráce uhelných regionů uvnitř i mimo Evropu v oblasti Výzkumu a Inovací

 

Regiony TRACER
Aktivity projektu jsou zaměřeny na 9 evropských regionů, historicky spjatých s těžbou uhlí jako zdrojem elektrické energie.

 

 Hlavní cíle

Porovnat slabé a silné stránky, bariery rozvoje

 

Hledat nejvhodnější reálný harmonogram útlumu uhelného průmyslu

 

Zvýšit povědomí o regionu mimo regiony

 

Zvýraznit přednosti uhelných regionů

 

Hledat dlouhodobé vize pro uhelné regiony

 

Zjednodušit cestu za dotacemi

 

Trefit se do efektivních řešení

 

Zprostředkovat spolupráci s investory

 

Poznatky začlenit do strategických plánů

 

 

Co chceme dělat?

Zmapovat situaci v Ústeckém a Karlovarském kraji po všech stránkách

Shromáždit dostupné informace

Mobilizovat organizace ke spolupráci

Probudit zájem obyvatel o rozvoj regionů

Najít tvůrčí, šikovné a vedoucí osobnosti

Propojit ostatní s vedoucími osobnostmi

Vyměňovat si zkušenosti napříč Evropou

Zaznamenat zajímavé myšlenky

Vše řádně vyhodnotit

 

Výsledky oznámit a diskutovat s pracovní skupinou

  Názorně prezentovat priority široké veřejnosti

 

 

Aby regiony žily …

Zastavení odlivu vzdělaných obyvatel

Atraktivní bydlení a služby pro rodiny

Zacílení podpory na sociálně znevýhodněné

Zajištění důstojného stáří

Rozvoj cestovního ruchu

Nabídka aktivit pro volný čas a zábavu

Hojné sportovní vyžití

Zlepšit vnímání identity krajů

Neuzavírat region, nýbrž lákat investory i zvenčí

Regenerace brownfieldů

Rozvoj dopravy

 

Odklizení korupce

  Využití pozitiv uhelného průmyslu 
 

Zajištění spravedlnosti

 

 

Co ve strategii nemůže chybět?

Specifika posttěžebních lokalit

Potenciál a rizika posttěžební krajiny

Inovace

Obnovitelné zdroje energie

Znevýhodnění uhelných regionů

Využití know-how uhelného a energetického průmyslu

Výjimečné stránky regionů

Dlouhodobě udržitelné systémy

Ideový průnik všech zájmových skupin

 

 

Pro maximalizaci potenciálu a unikátnosti lomů a výsypek

Krajina adaptabilní ke klimatickým změnám

Pestré a funkční lesy na výsypkách i mimo ně

Kvalitní zemědělské rekultivace a udržitelné hospodaření

Obnova ovocnářské tradice kraje

Postrekultivační management pomocí velkých spásačů

Zachování unikátních samovolně se vyvíjejících míst bez technických zásahů s výskytem vzácných druhů organismů

Výsadba a výsev domácích druhů

Přírodě blízké hydrické rekultivace

Vhodné zapojení zrekultivované krajiny do okolích sítí

Snadná průchodnost novou krajinou

Zakládání parků a objektů krátkodobé rekreace u sídel

Prostor pro obnovitelné zdroje energie (využití méně úrodných ploch, geomorfologických specifik výsypek, velkých jezer…)

 

 

Jak nám můžete předat své nápady?

Vyplnit online dotazník

Pozvat nás k vám k osobnímu setkání

Pobavit se telefonicky

Napsat e-mail

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu